Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje zejména na:
* opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním
* vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než   ke kterému je určen
* zboží bylo poškozeno při přepravě, kupující si je nepřekontroloval či neinformoval o této skutečnosti přepravce a prodejce (v případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí)
* pokud dojde k porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
* používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
* zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
* zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím. Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí kupujícím a během záruční doby.

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zásilky zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je poškozená. Poškozenou zásilku je nutno neprodleně, do dvou pracovních dnů, oznámit prodávajícímu e-mailem na adresu info(at)zelenazebra.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím!) O vyřízení reklamace je zákazník informován emailem nebo telefonicky.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího: Ing. Vladimír Plátek, Mšenská 3965/46, 466 04 Jablonec nad Nisou, telefon +420 607 564 558, email: info(at)zelenazebra.cz.

Pro úspěšné vyřízení reklamace, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu nejprve e-mailem na adresu info(at)zelenazebra.cz, případně telefonicky. Zboží pošlete na adresu uvedenou výše společně se základními údaji: jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, číslo objednávky, číslo Vašeho účtu pro případ vrácení peněz, kopie dokladu o koupi - faktura. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato.

Kupující doručuje reklamované zboží na vlastní náklady a riziko. Vyřízená reklamace, zboží, se odesílá na náklady prodávajícího.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.